Dzienny Dom Senior+, jest miej­scem dzien­nego odpo­czynku, roz­woju oraz przede wszyst­kim miej­scem wza­jem­nej opieki dla osób powyżej 60 roku życia.

Naszym celem jest zaofe­ro­wa­nie wyso­kiej jako­ści usług i aktyw­no­ści z róż­nych dzie­dzin życia, dosto­so­wa­nych do potrzeb i moż­li­wo­ści naszych gości. Jeste­śmy prze­ko­nani, że wiek doj­rzały to zarówno czas reflek­sji, dzie­le­nia się swoim doświad­cze­niem z młod­szymi poko­le­niami, jak i czas na zro­bie­nie i pozna­nie tego, na co wcze­śniej nie było dogod­nej oka­zji.
Nad­zór admi­ni­stra­cyjny i mery­to­ryczny nad Domem został powie­rzony doświad­czo­nej psy­cho­log, a zaję­cia są pro­wa­dzone przez wykwa­li­fi­ko­wany per­so­nel, który stwa­rza pogodną atmos­ferę zaufa­nia i sza­cunku. Goście Domu otrzy­mują stały dostęp do pomocy pie­lę­gniarki, wolon­ta­riu­szy, fizjo­te­ra­pii, a także do zaple­cza kuchen­nego, ćwi­czeń, gier oraz TV.

W każdy poniedziałek, środę i czwartek realizujemy nowatorski Program Centrum Spotkań skierowany do osób cierpiących na choroby otępienne we wczesnej i umiarkowanej fazie. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia w Polsce i w Europie, udział seniorów w zajęciach Centrów Spotkań pomaga opóźnić rozwój choroby. Model ten otacza również wsparciem merytorycznym i psychoedukacyjnym rodziny seniorów.

https://www.meetingdem.eu/